Loveborrel – Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen
Loveborrel : De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder registratienummer 61411620. BTW-nummer NL002337858B09.

Bezoeker: Klant van Loveborrel.

Loveborrel evenement: Samenkomen van bezoekers, mogelijk gemaakt door Loveborrel. met het doel Loveborrelen.

Website: De website van Loveborrel, https://loveborrel.nl

Schriftelijk: Onder het woord schriftelijk worden in deze Algemene Voorwaarden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die hetzij via de post, hetzij via de mail worden verstuurd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Bij het inschrijven voor een Loveborrel aangeboden op de website van Loveborrel verklaart de bezoeker dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving van de bezoeker op een Loveborrel aangeboden door Loveborrel, tenzij hier door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van af is geweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Loveborrel en de bezoeker zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 3. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Loveborrel deze Algemene Voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 3 Prijzen

 1. Bij de op de website aangeboden Loveborrels worden alle prijzen inclusief BTW vermeld, tenzij anders aangegeven.
 2. De op de website aangeboden Loveborrels bevatten een zo accuraat mogelijke beschrijving van het evenement.
 3. Aanbiedingen getoond op de website zijn slechts geldig gedurende de periode dat deze op de website staan vermeld.

Artikel 4 Betaling

 1. Inschrijving en betaling voor een Loveborrel geschiedt via Mollie

Artikel 5 Transactie

 1. Het staat Loveborrel te allen tijde vrij om zonder opgave van redenen niet akkoord te gaan met een inschrijving van een bezoeker. Indien de bezoeker al betaald heeft voor de Loveborrel zal Loveborrel na afwijzing zorgen voor een terugboeking op rekening van de bezoeker.
 2. De bezoeker ontvangt na inschrijving op een Loveborrel een bevestiging van inschrijving per e-mail.
 3. De inschrijving is persoonsgebonden. Zonder schriftelijke toestemming van Loveborrel is deze niet overdraagbaar op een andere persoon.
 4. De bezoeker is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens aan Loveborrel.
 5. De bezoeker heeft geen recht op restitutie.
 6. Het is aan de bezoeker zich in te schrijven in de juiste categorie die Loveborrel op website aanbiedt. Loveborrel kan niet instaan voor eventuele schade die ontstaat door een foutieve inschrijving van de bezoeker.

Artikel 6 Annulering
Je kunt tot drie dagen voor het evenement annuleren via info@loveborrel.nl, waarbij je een actiecode ontvangt waarmee je een nieuwe reservering kunt maken. Bij annulering binnen 3 dagen voor het event is dit niet meer mogelijk. loveborrel.nl geeft geen geld retour bij annulering.

Artikel 7 Loveborrel

 1. Er wordt naar gestreefd om een Loveborrel te allen tijde doorgang te laten vinden. Een Loveborrel gaat door bij een minimaal aantal inschrijvingen van 24 personen.
 2. Loveborrel is niet aansprakelijk voor niet komen opdagen van bezoekers bij een Loveborrel, waardoor een minimaal aantal bezoekers nimmer kan worden gegarandeerd.
 3. Indien Loveborrel besluit een Loveborrel niet door te laten gaan, zal de bezoeker hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De bezoeker wordt de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor een andere datum.
 4. In het geval van een te laag aantal aanmeldingen of calamiteiten heeft Loveborrel het recht om het evenement te verplaatsen en de bezoeker een alternatief aan te bieden in een andere stad of op een andere datum

Artikel 8 Rechten en verplichtingen bezoeker

 1. De bezoeker dient zich conform hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden te gedragen.
 2. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de aan Loveborrel verstrekte gegevens.
 3. De bezoeker vrijwaart Loveborrel voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door hem/haar verstrekte gegevens.
 4. De bezoeker dient eventuele wijzigingen in zijn/haar gegevens aan Loveborrel te melden.

Artikel 9  Persoonsgegevens

 1. Loveborrel behandelt alle verstrekte persoonsgegevens strikt vertrouwelijk.

Artikel 10 Intellectueel Eigendom

 1. De inhoud van de website van Loveborrel, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Loveborrel en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen, te kopiëren, dan wel ter beschikking te stellen aan anderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Loveborrel.
 2. Alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op door Loveborrel Loveborreln ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Loveborrel.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Loveborrel is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de bezoeker.

Artikel 12 Overmacht

 1. Loveborrel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de bezoeker indien Loveborrel daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan Loveborrel te wijten is of waar Loveborrel geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 13 Klachtenprocedure

 1. Eventuele klachten betreffende een Loveborrel dienen schriftelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de Loveborrel ingediend te worden bij Loveborrel.
 2. Indien de klacht tijdig schriftelijk is ingediend, volgt hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt er binnen zeven dagen een passend antwoord op de klacht gegeven. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt de bezoeker tijdig hiervan op de hoogte gesteld.
 3. Bij het niet tijdig indienen van een klacht is Loveborrel niet gebonden om de klacht te behandelen.

Additionele Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij de reservering van een van de events van Loveborrel:

Aanschaf partyticket

Annulering
Je kunt tot drie dagen voor het evenement annuleren via info@loveborrel.nl, waarbij je een actiecode ontvangt waarmee je een nieuwe reservering kunt maken. Bij annulering binnen 3 dagen voor het event is dit niet meer mogelijk. loveborrel.nl geeft geen geld retour bij annulering.

Nieuwsbrief

Als je akkoord bent gegaan met het ontvangen van de agenda, ontvang je automatisch de nieuwsbrief van loveborrel.nl, zodat je op de hoogte blijft van de events, nieuws en acties van loveborrel.nl. Hiervoor kunt je je direct uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of het aanpassen op jouw profiel op loveborrel.nl .

Het team van loveborrel.nl doet altijd haar uiterste best iedereen een mooie event ervaring te bezorgen. loveborrel.nl gaat discreet en met respect om met haar klanten en persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen communicatiedoeleinden en niet verstrekt aan derden.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van loveborrel.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid

loveborrel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld i.v.m. het aantal dates op een avond. loveborrel.nl streeft naar een bezetting van minimaal 15 potentiële matches, indien er door omstandigheden en overmacht minder gasten aanwezig zijn, kan loveborrel.nl niet aansprakelijkheid worden gesteld. Wel kan er een compensatie worden aangeboden in de vorm van een tegoed, waartoe loveborrel.nl niet verplicht is. Er is geen recht op restitutie.

Gratis borrel

Loveborrel geeft de deelnemers de mogelijkheid om een tweede keer kosteloos deel te nemen dit verwijst naar de de tekst dat de volgende Loveborrel altijd gratis is. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent en Loveborrel mag de deelnemers dan ook deze Gratis borrel weigeren.